Coactus assiduis tuis vocibus, Balbe, cum cotidiana mearecusatio non difficultatis excusationem, sed inertiae videretur
deprecationem habere, rem difficillimam suscepi. Caesaris nostri commentariosrerum gestarum Galliae, non comparantibus
superioribus atque insequentibus eius scriptis, contexui novissimumqueimperfectum ab rebus gestis Alexandriae confeci usque
ad exitum non quidem civilis dissensionis, cuius finem nullum videmus, sed vitaeCaesaris. Quos utinam qui legent scire possint
quam invitus susceperim scribendos, qua facilius caream stultitiae atquearrogantiae crimine, qui me mediis interposuerim
Caesaris scriptis. Constat enim inter omnes nihil tam operose ab aliis esseperfectum, quod non horum elegantia
commentariorum superetur: qui sunt editi, ne scientia tantarum rerumscriptoribus deesset, adeoque probantur omnium iudicio ut
praerepta, non praebita, facultas scriptoribus videatur. Cuius tamen rei maiornostra quam reliquorum est admiratio: ceteri enim,
quam bene atque emendate, nos etiam, quam facile atque celeriter eos perfeceritscimus. Erat autem in Caesare cum facultas
atque elegantia summa scribendi, tum verissima scientia suorum consiliorumexplicandorum. Mihi ne illud quidem accidit, ut
Alexandrino atque Africano bello interessem; quae bella quamquam ex parte nobisCaesaris sermone sunt nota, tamen aliter
audimus ea, quae rerum novitate aut admiratione nos capiunt, aliter, quae protestimonio sumus dicturi. Sed ego nimirum, dum
omnes excusationis causas colligo ne cum Caesare conferar, hoc ipsum crimenarrogantiae subeo, quod me iudicio cuiusquam
existimem posse cum Caesare comparari. Vale.

[1] Omni Gallia devicta Caesar cum a superiore aestate nullumbellandi tempus intermisisset militesque hibernorum quiete
reficere a tantis laboribus vellet, complures eodem tempore civitates renovarebelli consilia nuntiabantur coniurationesque facere.
Cuius rei verisimilis causa adferebatur, quod Gallis omnibus cogrutum essetneque ulla multitudine in unum locum coacta resisti
posse Romanis, nec, si diversa bella complures eodem tempore intulissentcivitates, satis auxili aut spati aut copiarum habiturum
exercitum populi Romani ad omnia persequenda; non esse autem alicui civitatisortem incommodi recusandam, si tali mora
reliquae possent se vindicare in libertatem.

[2] Quae ne opinio Gallorum confirmaretur, Caesar MarcumAntonium quaestorem suis praefecit hibernis; ipse equitum
praesidio pridie Kal. Ianuarias ab oppido Bibracte proficiscitur ad legionemXIII, quam non longe a finibus Aeduorum
collocaverat in finibus Biturigum, eique adiungit legionem XI, quae proximafuerat. Binis cohortibus ad impedimenta tuenda
relictis reliquum exercitum in copiosissimos agros Biturigum inducit, qui, cumlatos fines et complura oppida haberent, unius
legionis hibernis non potuerint contineri quin bellum pararent coniurationesquefacerent.

[3] Repentino adventu Caesaris accidit, quod imparatisdisiectisque accidere fuit necesse, ut sine timore ullo rura colentes prius
ab equitatu opprimerentur quam confugere in oppida possent. Namque etiam illudvulgare incursionis hostium signum, quod
incendiis aedificiorum intellegi consuevit, Caesaris erat interdicto sublatum,ne aut copia pabuli frumentique, si longius progredi
vellet, deficeretur, aut hostes incendius terrerentur. Multis hominum milibuscaptis perterriti Bituriges; qui primum adventum
potuerant effugere Romanorum, in finitimas civitates aut privatis hospitiisconfisi aut societate consiliorum confugerant. Frustra:
nam Caesar magni sitineribus omnibus locis occurrit nec dat ulli civitatispatium de aliena potius quam de domestica salute
cogitandi; qua celeritate et fideles amicos retinebat et dubitantes terrore adcondiciones pacis adducebat. Tali condicione
proposita Bituriges, cum sibi viderent clementia Caesaris reditum patere in eiusamicitiam finitimasque civitates sine ulla poena
dedisse obsides atque in fidem receptas esse, idem fecerunt.

[4] Caesar militibus pro tanto labore ac patientia, quibrumalibus diebus itineribus difficillimis, frigoribus intolerandis
studiosissime permanserant in labore, ducenos sestertios, centurionibus totmilia nummum praedae nomine condonanda
pollicetur legionibusque in hiberna remissis ipse se recipit die XXXX Bibracte.Ibi cum ius diceret, Bituriges ad eum legatos
mittunt auxilium petitum contra Carnutes, quos intulisse bellum sibi querebantur.Qua re cognita, cum dies non amplius decem et
octo in hibernis esset moratus, legiones XIIII et VI ex hibernis ab Arare educit,quas ibi collocatas explicandae rei frumentariae
causa superiore commentario demonstratum est: ita cum duabus legionibus adpersequendos Carnutes proficiscitur.

[5] Cum fama exercitus ad hostes esset perlata, calamitateceterorum ducti Carnutes desertis vicis oppidisque, quae tolerandae
hiemis causa constitutis repente exiguis ad necessitatem aedificiis incolebant (nuperenim devicti complura oppida dimiserant),
dispersi profugiunt. Caesar erumpentes eo maxime tempore acerrimas tempestatescum subire milites nollet, in oppido Carnutum
Cenabo castra ponit atque in tecta partim Gallorum, partim quae coniectisceleriter stramentis tentoriorum integendorum gratia
erant inaedificata, milites compegit. Equites tamen et auxiliarios pedites inomnes partes mittit quascumque petisse dicebantur
hostes; nec frustra: nam plerumque magna praeda potiti nostri revertuntur.Oppressi Carnutes hiemis difficultate, terrore periculi,
cum tectis expulsi nullo loco diutius consistere auderent nec silvarum praesidiotempestatibus durissimis tegi possent, dispersi
magna parte amissa suorum dissipantur in finitimas civitates.

[6] Caesar tempore anni difficillimo, cum satis haberetconvenientes manus dissipare, ne quod initium belli nasceretur,
quantumque in ratione esset, exploratum haberet sub tempus aestivorum nullumsummum bellum posse conflari, Gaium
Trebonium cum duabus legionibus, quas secum habebat, in hibernis Cenabicollocavit; ipse, cum crebris legationibus Remorum
certior fieret Bellovacos, qui belli gloria Gallos omnes Belgasque praestabant,finitimasque his civitates duce Correo Bellovaco et
Commio Atrebate exercitus comparare atque in unum locum cogere, ut omnimultitudine in fines Suessionum, qui Remis erant
attributi, facerent impressionem, pertinere autem non tantum ad dignitatem sedetiam ad salutem suam iudicaret nullam
calamitatem socios optime de re publica meritos accipere, legionem ex hibernisevocat rursus undecimam; litteras autem ad
Gaium Fabium mittit, ut in fines Suessionum legiones duas quas habebat adduceret,alteramque ex duabus ab Labieno arcessit.
Ita, quantum hibernorum opportunitas bellique ratio postulabat, perpetuo suolabore in vicem legionibus expeditionum onus
iniungebat.

[7] His copiis coactis ad Bellovacos proficiscitur castrisquein eorum finibus positis equitum turmas dimittit in omnes partes ad
aliquos excipiendos ex quibus hostium consilia cognosceret. Equites officiofuncti renuntiant paucos in aedificiis esse inventos,
atque hos, non qui agrorum colendorum causa remansissent (namque esse undiquediligenter demigratum), sed qui speculandi
causa essent remissi. A quibus cum quaereret Caesar quo loco multitudo essetBellovacorum quodve esset consilium eorum,
inveniebat Bellovacos omnes qui arma ferre possent in unum locum convenisse,itemque Ambianos, Aulercos, Caletos,
Veliocasses, Atrebatas; locum castris excelsum in silva circumdata paludedelegisse, impedimenta omnia in ulteriores silvas
contulisse. Complures esse principes belli auctores, sed multitudinem maximeCorreo obtemperare, quod ei summo esse odio
nomen populi Romani intellexissent. Paucis ante diebus ex his castris AtrebatemCommium discessisse ad auxilia Germanorum
adducenda; quorum et vicinitas propinqua et multitudo esset infinita.Constituisse autem Bellovacos omnium principum
consensu, summa plebis cupiditate, si, ut diceretur, Caesar cum tribuslegionibus veniret, offerre se ad dimicandum, ne miseriore
ac duriore postea condicione cum toto exercitu decertare cogerentur; si maiorescopias adduceret, in eo loco permanere quem
delegissent, pabulatione autem, quae propter anni tempus cum exigua tum disiectaesset, et frumentatione et reliquo commeatu
ex insidiis prohibere Romanos.

[8] Quae Caesar consentientibus pluribus cum cognosset atqueea quae proponerentur consilia plena prudentiae longeque a
temeritate barbarorum remota esse iudicaret, omnibus rebus inserviendum statuit,quo celerius hostis contempta sua paucitate
prodiret in aciem. Singularis enim virtutis veterrimas legiones VII, VIII, VIIIIhabebat, summae spei delectaeque iuventutis XI,
quae octavo iam stipendio tamen in collatione reliquarum nondum eandemvetustatis ac virtutis ceperat opinionem. Itaque
consilio advocato, rebus eis quae ad se essent delatae omnibus eitis animosmultitudinis confirmat. Si forte hostes trium
legionum numero posset elicere ad dimicandum, agminis ordinem ita constituit, utlegio septima, octava, nona ante omnia irent
impedimenta, deinde omnium impedimentorum agmen, quod tamen erat mediocre, ut inexpeditionibus esse consuevit, cogeret
undecima, ne maioris multitudinis species accidere hostibus posset quam ipsidepoposcissent. Hac ratione paene quadrato
agmine instructo in conspectum hostium celerius opinione eorum exercitum adducit.

[9] Cum repente instructas velut in acie certo gradu legionesaccedere Galli viderent, quorum erant ad Caesarem plena fiduciae
consilia perlata, sive certamiuis periculo sive subito adventu siveexspectatione nostri consili copias instruunt pro castris nec loco
superiore decedunt. Caesar, etsi dimicare optaverat, tamen admiratus tantammultitudinem hostium valle intermissa magis in
altitudinem depressa quam late patente castra castris hostium confert. Haecimperat vallo pedum XII muniri, loriculam pro [hac]
ratione eius altitudinis inaedificari; fossam duplicem pedum denum quinumlateribus deprimi directis; turres excitari crebras in
altitudinem trium tabulatorum, pontibus traiectis constratisque coniungi, quorumfrontes viminea loricula munirentur; ut ab
hostibus duplici fossa, duplici propugnatorum ordine defenderentur, quorum alterex pontibus, quo tutior altitudine esset, hoc
audacius longiusque permitteret tela, alter, qui propior hostem in ipso vallocollocatus esset, ponte ab incidentibus telis tegeretur.
Portis fores altioresque turres imposuit.

[10] Huius munitionis duplex erat consilium. Namque et operummagnitudinem et timorem suum sperabat fiduciam barbaris
allaturum, et cum pabulatum frumentatumque longius esset proficiscendum, parviscopiis castra munitione ipsa videbat posse
defendi. Interim crebro paucis utrimque procurrentibus inter bina castra paludeinteriecta contendebatur; quam tamen paludem
nonnumquam aut nostra auxilia Gallorum Germanorumque transibant acriusque hostesinsequebantur, aut vicissim hostes eadem
transgressi nostros longius summovebant. Accidebat autem cotidianispabulationibus (id quod accidere erat necesse, cum raris
disiectisque ex aedificius pabulum conquireretur), ut impeditis locis dispersipabulatores circumvenirentur; quae res, etsi
mediocre detrimentum iumentorum ac servorum nostris adferebat, tamen stultascogitationes incitabat barbarorum, atque eo
magis, quod Commius, quem profectum ad auxilia Germanorum arcessenda docui, cumequitibus venerat; qui, tametsi numero
non amplius erant quingenti, tamen Germanorum adventu barbari nitebantur.

[11] Caesar, cum animadverteret hostem complures dies castrispalude et loci natura munitis se tenere neque oppugnari castra
eorum sine dimicatione perniciosa nec locum munitionibus claudi nisi a maioreexercitu posse, litteras ad Trebonium mittit, ut
quam celerrime posset legionem XIlI, quae cum T. Sextio legato in Biturigibushiemabat, arcesseret atque ita cum tribus
legionibus magnis itineribus ad se veniret; ipse equites in vicem Remorum acLingonum reliquarumque civitatum, quorum
magnum numerum evocaverat, praesidio pabulationibus mittit, qui subitas hostiumincursiones sustinerent.

[12] Quod cum cotidie fieret ac iam consuetudine diligentiaminueretur, quod plerumque accidit diu turnitate, Bellovaci delecta
manu peditum cognitis stationibus cotidianis equitum nostrorum silvestribuslocis insidias disponunt eodemque equites postero
die mittunt, qui primum elicerent nostros, deinde circumventos aggrederentur.Cuius mali sors incidit Remis, quibus ille dies
fungendi muneris obvenerat. Namque hi, cum repente hostium equites animadvertissent ac numero superiores paucitatem
contempsissent, cupidius insecuti peditibus undique sunt circumdati. Quo factoperturbati celerius quam consuetudo fert
equestris proeli se receperunt amisso Vertisco, principe civitatis, praefectoequitum; qui cum vix equo propter aetatem posset uti,
tamen consuetudine Gallorurn neque aetatis excusatione in suscipiendapraefectura usus erat neque dimicari sine se voluerat.
Inflantur atque incitantur hostium animi secundo proelio, principe et praefectoRemorum interfecto, nostrique detrimento
admonentur diligentius exploratis locis stationes disponere ac mode ratiuscedentem insequi hostem.

[13] Non intermittunt interim cotidiana proelia in conspectuutrorumque castrorum, quae ad vada transitus que fiebant paludis.
Qua contentione Germani, quos propterea Caesar traduxerat Rhenum ut equitibusinterpositi proeliarentur, cum constantius
universi paludem transissent paucisque resistentibus interfectis pertinaciusreliquam multitudinem essent insecuti, perterriti non
solum ei qui aut comminus opprimebantur aut eminus vulnerabantur, sed etiam quilongius subsidiari consuerant, turpiter
refugerunt, nec prius finem fugae fecerunt saepe amissis superioribus locis quamse aut in castra suorum reciperent, aut nonnulli
pudore coacti longius profugerent. Quorum periculo sic omnes copiae suntperturbatae ut vix iudicari posset, utrum secundis
minimisque rebus insolentiores an adverso mediocri casu timidiores essent.

[14] Compluribus diebus isdem in castris consumptis, cumpropius accessisse legiones et Gaium Trebonium legatum cognossent,
duces Bellovacorum veriti similem obsessionem Alesiae noctu dimittunt eos quosaut aetate aut viribus inferiores aut inermes
habebant, unaque reliqua impedimenta. Quorum perturbatum et confusum dumexplicant agmen (magna enim multitudo
carrorum etiam expeditos sequi Gallos consuevit), oppressi luce copias armatorumpro suis instruunt castris, ne prius Romani
persequi se inciperent quam longius agmen impedimentorum suorum processisset. AtCaesar neque resistentes adgrediendos
tanto collis ascensu iudicabat, neque non usque eo legiones admovendas utdiscedere ex eo loco sine periculo barbari militibus
instantibus non possent. Ita, cum palude impedita a castris castra dividivideret, quae trans eundi difficultas celeritatem
insequendi tardare posset, adque id iugum quod trans paludem paene ad hostiumcastra pertineret mediocri valle a castris eorum
intercisum animum adverteret, pontibus palude constrata legiones traducitceleriterque in summam planitiem iugi pervenit, quae
declivi fastigio duobus ab lateribus muniebatur. Ibi legionibus instructis adultimum iugum pervenit aciemque eo loco constituit
unde tormento missa tela in llostium cuneos conici possent.

[15] Barbari confisi loci natura, cum dimicare non recusarent,si forte Romani subire collem conarentur, paulatim copias
distributas dimittere non possent, ne dispersi perturbarentur, in aciepermanserunt. Quorum pertinacia cogruta Caesar XX
cohortibus instructis castrisque eo loco metatis muniri iubet castra. Absolutisoperibus pro vallo legiones instructas collocat,
equites frenatis equis in statione disponit. Bellovaci, cum Romanos adinsequendum paratos viderent neque pernoctare aut
diutius permanere sine periculo eodem loco possent, tale consilium suirecipiendi ceperunt. Fasces, ubi consederant (namque in
acie sedere Gallos consuesse superioribus commentariis Caesaris declaratum est),per manus stramentorum ac virgultorum,
quorum summa erat in castris copia, inter se traditos ante aciem collocaruntextremoque tempore diei signo pronuntiato uno
tempore incenderunt. Ita continens flamma copias omnes repente a conspectu texitRomanorum. Quod ubi accidit, barbari
vehementissimo cursu refugerunt.

[16] Caesar, etsi discessum hostium animadvertere non poteratincendiis oppositis, tamen id consilium cum fugae causa initum
suspicaretur, legiones promovet, turmas mittit ad insequendum; ipse veritusinsidias, ne forte in eodem loco subsistere hostis
atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit. Equites cumintrare fumum et flammam densissimam
timerent ac, si qui cupidius intraverant, vix suorum ipsi priores partesanimadverterent equorum, insidias veriti liberam
facultatem sui recipiendi Bellovacis dederunt. Ita fuga timoris simulcalliditatisque plena sine ullo detrimento milia non amplius
decem progressi hostes loco munitissimo castra posuerunt. Inde cum saepe ininsidiis equites peditesque disponerent, magna
detrimenta Romanis in pabulationibus inferebant.

[17] Quod cum crebrius accideret, ex captivo quodam comperitCaesar Correum, Bellovacorum ducem, fortissimorum milia sex
peditum delegisse equitesque ex omni numero mille, quos in insidiis eo lococollocaret, quem in locum propter copiam frumenti
ac pabuli Romanos missuros suspicaretur. Quo cognito consilio legiones pluresquam solebat educit equitatumque, qua
consuetudine pabulatoribus mittere praesidio consuerat, praemittit: huicinterponit auxilia levis armaturae; ipse cum legionibus
quam potest maxime appropinquat.

[18] Hostes in insidus dispositi, cum sibi delegissent campumad rem gerendam non amplius patentem in omnes partes passibus
mille, silvis undique aut impeditissimo flumine munitum, velut indagine huncinsidiis circumdederunt. Explorato hostium consilio
nostri ad proeliandum animo atque armis parati, cum subsequentibus legionibusnullam dimicationem recusarent, turmatim in
eum locum devenerunt. Quorum adventu cum sibi Correus oblatam occasionem reigerendae existimaret, primum cum paucis se
ostendit atque in proximas turmas impetum fecit. Nostri constanter incursumsustinent insidiatorum neque plures in unum locum
conveniunt; quod plerumque equestribus proeliis cum propter aliquem timoremaccidit, tum multitudine ipsorum detrimentum
accipitur.

[19] Cum dispositis turmis in vicem rari proeliarentur nequeab lateribus circumveniri suos paterentur, erumpunt ceteri Correo
proeliante ex silvis. Fit magna contentione diversum proelium. Quod cum diutiuspari Marte iniretur, paulatim ex silvis instructa
multitudo procedit peditum, quae nostros coegit cedere equites. Quibus celeritersubveniunt levis armaturae pedites, quos ante
legiones missos docui, turmisque nostrorum interpositi constanter proeliantur.Pugnatur aliquamdiu pari contentione; deinde, ut
ratio postulabat proeli, qui sustinuerant primos impetus insidiarum hoc ipsofiunt superiores, quod nullum ab insidiantibus
imprudentes acceperant detrimentum. Accedunt propius interim legiones, crebriqueeodem tempore et nostris et hostibus nuntii
adferuntur, imperatorem instructis copiis adesse. Qua re cognita praesidiocohortium confisi nostri acerrime proeliantur, ne, si
tardius rem gessissent, victoriae gloriam communicasse cum legionibus viderentur;hostes concidunt animis atque itineribus
diversis fugam quaerunt. Nequiquam: nam quibus difficultatibus locorum Romanosclaudere voluerant, eis ipsi tenebantur. Victi
tamen perculsique maiore parte amissa consternati profugiunt partim silvispetitis, partim flumine (qui tamen in fuga a nostris
acriter insequentibus conficiuntur), eum interim nulla calamitate victus Correusexcedere proelio silvasque petere aut invitantibus
nostris ad deditionem potuit adduci, quin fortissime proeliando compluresquevulnerando cogeret elatos iracundia victores in se
tela conicere.

[20] Tali modo re gesta recentibus proeli vestigiis ingressusCaesar, cum victos tanta calamitate existimaret hostes nuntio accepto
locum castrorum relicturos, quae non longius ab ea caede abesse plus minus octomilibus dicebantur, tametsi flumine impeditum
transitum videbat, tamen exercitu traducto progreditur. At Bellovaci reliquaequecivitates repente ex fuga paucis atque his
vulneratis receptis, qui silvarum benefieio casum evitaverant, omnibus adversis,cognita calamitate, interfecto Correo, amisso
equitatu et fortissimis pcditibus, cum adventare Romanos existimarent, conciliorepente cantu tubarum convocato conclamant,
legati obsidesque ad Caesarem mittantur.

[21] Hoc omnibus probato consilio Commius Atrebas ad eosconfugit Germanos, a quibus ad id bellum auxilia mutuatus erat.
Ceteri e vestigio mittunt ad Caesarem legatos petuntque, ut ea poena sitcontentus hostium, quam si sine dimicatione inferre
integris posset, pro sua clementia atque humanitate numquam profecto essetillaturus. Adflictas opes equestri proelio
Bellovacorum esse; delectorum peditum multa milia interisse, vix refugissenuntios caedis. Tamen magnum ut in tanta calamitate
Bellovacos eo proelio commodum esse consecutos, quod Correus, auctor belli,concitator multitudinis, esset interfectus.
Numquam enim senatum tantum in civitate illo vivo quantum imperitam plebempotuisse.

[22] Haec orantibus legatis commemorat Caesar: Eodem temporesuperiore anno Bellovacos ceterasque Galliae civitates
suscepisse bellum: pertinacissime hos ex omnibus in sententia permansisse nequead sanitatem reliquorum deditione esse
perductos. Scire atque intellegere se causam peccati facillime mortuis delegari.Neminem vero tantum pollere, ut invitis
principibus, resistente senatu, omnibus bonis repugnantibus infirma manu plebisbellum concitare et gerere posset. Sed tamen se
contentum fore ea poena quam sibi ipsi contraxissent.

[23] Nocte insequenti legati responsa ad suos referunt,obsides conficiunt. Concurrunt reliquarum civitatium legati, quae
Bellovacorum speculabantur eventum; obsides dant, imperata faciunt exceptoCommio, quem timor prohibebat cuiusquam fidei
suam committere salutem. Nam superiore anno Titus Labienus, Caesare in Galliaciteriore ius dicente, cum Commium
comperisset sollicitare civitates et coniurationem contra Caesarem facere,infidelitatem eius sine ulla perfidia iudicavit comprimi
posse. Quem quia non arbitrabatur vocatum in castra venturum, ne temptandocautiorem faceret, Gaium Volusenum Quadratum
misit, qui eum per simulationem colloqui curaret interficiendum. Ad eam remdelectos idoneos ei tradit centuriones. Cum in
colloquium ventum esset, et, ut convenerat, manum Commi Volusenus arripuisset,centurio vel insueta re permotus vel celeriter
a familiaribus prohibitus Commi conficere hominem non potuit; graviter tamenprimo ictu gladio caput percussit. Cum utrimque
gladii destricti essent, non tam pugnandi quam diffugiendi fuit utrorumqueconsilium: nostrorum, quod mortifero vulnere
Commium credebant adfectum; Gallorum, quod insidius cognitis plura quam videbantextimescebant. Quo facto statuisse
Commius dicebatur numquam in conspectum cuiusquam Romani venire.

[24] Bellicosissimis gentibus devictis Caesar, cum videretnullam iam esse civitatem quae bellum pararet quo sibi resisteret, sed
nonnullos ex oppidis demigrare, ex agris diffugere ad praesens imperiumevitandum, plures in partes exercitum dimittere
constituit. M. Antonium quaestorem cum legione duodecima sibi coniungit. C.Fabium legatum cum cohortibus XXV mittit in
diversissimam partem Galliae, quod ibi quasdam civitates in armis esse audiebatneque C. Caninium Rebilum legatum, qui in illis
regionibus erat, satis firmas duas legiones habere existimabat. Titum Labienumad se evocat; legionem autem XV, quae cum eo
fuerat in hibernis, in togatam Galliam mittit ad colonias civium Romanorumtuendas, ne quod simile incommodum accideret
decursione barbarorum ac superiore aestate Tergestinis acciderat, qui repentinolatrocinio atque impetu illorum erant oppressi.
Ipse ad vastandos depopulandosque fines Ambiorigis proficiscitur; quemperterritum ac fugientem cum redigi posse in suam
potestatem desperasset, proximum suae dignitatis esse ducebat, adeo fines eiusvastare civibus, aedificiis, pecore, ut odio
suorum Ambiorix, si quos fortuna reliquos fecisset, nullum reditum proptertantas calamitates haberet in civitatem.

[25] Cum in omnes partes finium Ambiorigis aut legiones autauxilia dimisisset atque omnia caedibus, incendius, rapinis
vastasset, magno numero hominum interfecto aut capto Labienum cum duabuslegionibus in Treveros mittit, quorum civitas
propter Germaniae vicinitatem cotidianis exercitata bellis cultu et feritate nonmultum a Germanis differebat neque imperata
umquam nisi exercitu coacta faciebat.

[26] Interim Gaius Caninius legatus, cum magnam multitudinemconvenisse hostium in fines Pictonum litteris nuntiisque Durati
cognosceret, qui perpetuo in amicitia manserat Romanorum, cum pars quaedamcivitatis eius defecisset, ad oppidum Lemonum
contendit. Quo cum adventaret atque ex captivis certius cognosceret multishominum milibus a Dumnaco, duce Andium,
Duratium clausum Lemoni oppugnari neque infirmas legiones hostibus committereauderet, castra posuit loco munito.
Dumnacus, cum appropinquare Caninium cognosset, copiis omnibus ad legionesconversis castra Romanorum oppugnare
instituit. Cum complures dies in oppugnatione consumpsisset et magno suorumdetrimento nullam partem munitionum
convellere potuisset, rursus ad obsidendum Lemonum redit.

[27] Eodem tempore C. Fabius legatus complures civitates infidem recipit, obsidibus firmat litterisque Gai Canini Rebili fit
certior quae in Pictonibus gerantur. Quibus rebus cognitis proficiscitur adauxilium Duratio ferendum. At Dumnacus adventu
Fabi cognito desperata salute, si tempore eodem coactus esset et Romanumexternum sustinere hostem et respicere ac timere
oppidanos, repente ex eo loco cum copiis recedit nec se satis tutum forearbitratur, nisi flumine Ligeri, quod erat ponte propter
magnitudinem transeundum, copias traduxisset. Fabius, etsi nondum in conspectumvenerat hostibus neque se Caninio
coniunxerat, tamen doctus ab eis qui locorum noverant naturam potissimumcredidit hostes perterritos eum locum, quem
petebant, petituros. Itaque cum copiis ad eundem pontem contendit equitatumquetantum procedere ante agmen imperat
legionum, quantum cum processisset, sine defatigatione equorum in eadem sereciperet castra. Consecuntur equites nostri, ut
erat praeceptum, invaduntque Dumnaci agmen et fugientes perterritosque subsarcinis in itinere adgressi magna praeda multis
interfectis potiuntur. Ita re bene gesta se recipiunt in castra.

[28] Insequenti nocte Fabius equites praemittit sic paratos utconfligerent atque omne agmen morarentur, dum consequeretur
ipse. Cuius praeceptis ut res gereretur, Quintus Atius Varus, praefectusequitum, singularis et animi et prudentiae vir, suos
hortatur agmenque hostium consecutus turmas partim idoneis locis disponit, parteequitum proelium committit. Confligit
audacius equitatus hostium succedentibus sibi peditibus, qui toto agminesubsistentes equitibus suis contra nostros ferunt
auxilium. Fit proelium acri certamine. Namque nostri contemptis pridie superatishostibus, cum subsequi legiones meminissent,
et pudore cedendi et cupiditate per se conficiendi proeli fortissime contrapedites proeliantur, hostesque nihil amplius copiarum
accessurum credentes, ut pridie cognoverant, delendi equitatus nostri nactioccasionem videbantur.

[29] Cum aliquamdiu summa contentione dimicaretur, Dumnacusinstruit aciem quae suis esset equitibus in vicem praesidio,
cum repente confertae legiones in conspectum hostium veniunt. Quibus visisperculsae barbarorum turmae ac perterritae acies
hostium, perturbato impedimentorum agmine, magno clamore discursuque passimfugae se mandant. At nostri equites, qui paulo
ante cum resistentibus fortissime conflixerant, laetitia victoriae elati magnoundique clamore sublato cedentibus circumfusi,
quantum equorum vires ad persequendum dextraeque ad caedendum valent, tantum eoproelio interficiunt. Itaque amplius
milibus XII aut armatorum aut eorum qui eo timore arma proiecerant interfectisomnis multitudo capitur impedimentorum.

[30] Qua ex fuga cum constaret Drappetem Senonem, qui, utprimum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus,
servis ad libertatem vocatis, exulibus omnium civitatum adscitis, receptislatronibus impedimenta et commeatus Romanorum
interceperat, non amplius hominum duobus milibus ex fuga collectis provinciampetere unaque consilium cum eo Lucterium
Cadurcum cepisse, quem superiore commentario prima defectione Galliae facere inprovinciam voluisse impetum cognitum est,
Caninius legatus cum legionibus duabus ad eos persequendos contendit, nedetrimento aut timore provinciae magna infamia
perditorum hominum latrociniis caperetur.

[31] Gaius Fabius cum reliquo exercitu in Carnutes ceterasqueproficiscitur civitates, quarum eo proelio, quod cum Dumnaco
fecerat, copias esse accisas sciebat. Non enim dubitabat quin recenti calamitatesummissiores essent futurae, dato vero spatio ac
tempore eodem instigante Dumnaco possent concitari. Qua in re summa felicitasceleritasque in recipiendis civitatibus Fabium
consequitur. Nam Carnutes, qui saepe vexati numquam pacis fecerant mentionem,datis obsidibus veniunt in deditionem,
ceteraeque civitates positae in ultimis Galliae finibus Oceano coniunctae, quaeArmoricae appellantur, auctoritate adductae
Carnutum adventu Fabi legio numque imperata sine mora faciunt. Dumnacus suisfinibus expulsus errans latitansque solus
extremas Galliae regiones petere est coactus.

[32] At Drappes unaque Lucterius, cum legiones Caniniumqueadesse cognoscerent nec se sine certa pernicie persequente
exercitu putarent provinciae fines intrare posse nec iam libere vagandilatrociniorumque faciendorum facultatem haberent, in
finibus consistunt Cadurcorum. Ibi cum Lucterius apud suos cives quondamintegris rebus multum potuisset, semperque auctor
novorum consiliorum magnam apud barbaros auctoritatem haberet, oppidumVxellodunum, quod in clientela fuerat eius, egregie
natura loci munitum, occupat suis et Drappetis copiis oppidanosque sibiconiungit.

[33] Quo cum confestim Gaius Caninius venissetanimadverteretque omnes oppidi partes praeruptissimis saxis esse munitas, quo
defendente nullo tamen armatis ascendere esset difficile, magna autemimpedimenta oppidanorum videret, quae si clandestina
fuga subtrahere conarentur, effugere non modo equitatum, sed ne legiones quidempossent, tripertito cohortibus divisis trina
excelsissimo loco castra fecit; a quibus paulatim, quantum copiae patiebantur,vallum in oppidi circuitum ducere instituit.

[34] Quod cum animadverterent oppidani miserrimaque Alesiaememoria solliciti similem casum obsessionis vererentur,
maximeque ex omnibus Lucterius, qui fortunae illius periculum fecerat, moneretfrumenti rationem esse habendam, constituunt
omnium consensu parte ibi relicta copiarum ipsi cum expeditis ad importandumfrumentum proficisci. Eo consilio probato
proxima nocte duobus milibus armatorum relictis reliquos ex oppido Drappes etLucterius educunt. Hi paucos dies morati ex
finibus Cadurcorum, qui partim re frumentaria sublevare eos cupiebant, partimprohibere quo minus sumerent non poterant,
magnum numerum frumenti comparant, nonnumquam autem expeditionibus nocturniscastella nostrorum adoriuntur. Quam ob
causam Gaius Caninius toto oppido munitiones circumdare moratur, ne aut opuseffectum tueri non possit aut plurimis in locis
infirma disponat praesidia.

[35] Magna copia frumenti comparata considunt Drappes etLucterius non longius ab oppido X milibus, unde paulatim
frumentum in oppidum supportarent. Ipsi inter se provincias partiuntur: Drappescastris praesidio cum parte copiarum restitit;
Lucterius agmen iumentorum ad oppidum ducit. Dispositis ibi praesidiis horanoctis circiter decima silvestribus angustisque
itineribus frumentum importare in oppidum instituit. Quorum strepitum vigilescastrorum cum sensissent, exploratoresque missi
quae gererentur renuntiassent, Caninius celeriter cum cohortibus armatis exproximis castellis in frumentarios sub ipsam lucem
impetum fecit. Ei repentino malo perterriti diffugiunt ad sua praesidia; quaenostri ut viderunt, acrius contra armatos incitati
neminem ex eo numero vivum capi patiuntur. Profugit inde cum paucis Lucteriusnec se recipit in eastra.

[36] Re bene gesta Caninius ex captivis comperit partemcopiarum cum Drappete esse in castris a milibus longe non amplius
XII. Qua re ex compluribus cognita, cum intellegeret fugato duce alteroperterritos reliquos facile opprimi posse, magnae
felicitatis esse arbitrabatur neminem ex caede refugisse in castra qui deaccepta calamitate nuntium Drappeti perferret. Sed in
experiendo cum periculum nullum videret, equitatum omnem Germanosque pedites,summae velocitatis homines, ad castra
hostium praemittit; ipse legionem unam in trina castra distribuit, alteram secumexpeditam ducit. Cum propius hostes accessisset,
ab exploratoribus quos praemiserat cognoscit castra eorum, ut barbarorum fereconsuetudo est, relictis locis superioribus ad ripas
fluminis esse demissa; at Germanos equitesque imprudentibus omnibus de improvisoadvolasse proeliumque commisisse. Qua re
cognita legionem armatam instructamque adducit. Ita repente omnibus ex partibussigno dato loca superiora capiuntur. Quod ubi
accidit, Germani equitesque signis legionis visis vehementissime proeliantur.Confestim cohortes undique impetum faciunt
omnibusque aut interfectis aut captis magna praeda potiuntur. Capitur ipse eoproelio Drappes.

[37] Caninius felicissime re gesta sine ullo paene militisvulnere ad obsidendos oppidanos revertitur externoque hoste deleto,
cuius timore antea dividere praesidia et munitione oppidanos circumdareprohibitus erat, opera undique imperat administrari.
Venit eodem cum suis copiis postero die Gaius Fabius partemque oppidi sumit adobsidendum.

[38] Caesar interim M. Antonium quaestorem cum cohortibus XVin Bellovacis relinquit, ne qua rursus novorum consiliorum
capiendorum Belgis facultas daretur. Ipse reliquas civitates adit, obsidesplures imperat, timentes omnium animos consolatione
sanat. Cum in Carnutes venisset, quorum in civitate superiore commentario Caesareuit initium belli esse ortum, quod praecipue
eos propter conscientiam facti timere animadvertebat, quo celerius civitatemtimore liberaret, principem sceleris illius et
concitatorem belli, Gutruatum, ad supplicium depoposcit. Qui etsi ne civibusquidem suis se committebat, tamen celeriter
omnium cura quaesitus in castra perducitur. Cogitur in eius supplicium Caesarcontra suam naturam concursu maximo militum,
qui ei omnia pericula et detrimenta belli accepta referebant, adeo ut verberibusexanimatum corpus securi feriretur.

[39] Ibi crebris litteris Canini fit certior quae de Drappeteet Lucterio gesta essent, quoque in consilio permanerent oppidani.
Quorum etsi paucitatem contemnebat, tamen pertinaciam magna poena esseadficiendam iudicabat, ne universa Gallia non sibi
vires defuisse ad resistendum Romanis, sed constantiam putaret, neve hoc exemploceterae civitates locorum opportunitate
fretae se vindicarent in libertatem, cum omnibus Gallis notum esse sciretreliquam esse unam aestatem suae provinciae, quam si
sustinere potuissent, nullum ultra periculum vererentur. Itaque Q. Calenumlegatum cum legionibus reliquit qui iustis itineribus
subsequeretur; ipse cum omni equitatu quam potest celerrime ad Caniniumcontendit.

[40] Cum contra exspectationem omnium Caesar Vxellodunumvenisset oppidumque operibus clausum animadverteret neque ab
oppugnatione recedi videret ulla condicione posse, magna autem copia frumentiabundare oppidanos ex perfugis cognosset, aqua
prohibere hostem temptare coepit. Flumen infimam vallem dividebat, quae totumpaene montem cingebat, in quo positum erat
praeruptum undique oppidum Vxellodunum. Hoc avertere loci natura prohibebat: ininfimis enim sic radicibus montis ferebatur,
ut nullam in partem depressis fossis derivari posset. Erat autem oppidanisdifficilis et praeruptus eo descensus, ut prohibentibus
nostris sine vulneribus ac periculo vitae neque adire flumen neque arduo serecipere possent ascensu. Qua difficultate eorum
cogmta Caesar sagittariis funditoribusque dispositis, tormentis etiam quibusdamlocis contra facillimos descensus collocatis aqua
fluminis prohibebat oppidanos.

[41] Quorum omnis postea multitudo aquatorum unum in locumconveniebat sub ipsius oppidi murum, ubi magnus fons aquae
prorumpebat ab ea parte, quae fere pedum CCC intervallo fluminis circuituvacabat. Hoc fonte prohiberi posse oppidanos cum
optarent reliqui, Caesar unus videret, e regione eius vineas agere adversusmontem et aggerem instruere coepit magno cum
labore et continua dimicatione. Oppidani enim loco superiore decurrunt et eminussine periculo proeliantur multosque
pertinaciter succedentes vulnerant; non deterrentur tamen milites nostri vineasproferre et labore atque operibus locorum vincere
difficultates. Eodem tempore cuniculos tectos ab vineis agunt ad caput fontis;quod genus operis sine ullo periculo, sine
suspicione hostium facere licebat. Exstruitur agger in altitudinem pedumsexaginta, collocatur in eo turris decem tabulatorum,
non quidem quae moenibus aequaret (id enim nullis operibus effici poterat), sedquae superare fontis fastigium posset. Ex ea
cum tela tormentis iacerentur ad fontis aditum, nec sine periculo possent aquarioppidani, non tantum pecora atque iumenta, sed
etiam magna hostium multitudo siti consumebatur.

[42] Quo malo perterriti oppidani cupas sebo, pice, scanduliscomplent; eas ardentes in opera provolvunt eodemque tempore
acerrime proeliantur, ut ab incendio restinguendo dimicationis periculodeterreant Romanos. Magna repente in ipsis operibus
flamma exstitit. Quaecumque enim per locum praecipitem missa erant, ea vineis etaggere suppressa comprehendebant id ipsum
quod morabatur. Milites contra nostri, quamquam periculoso genere proeli locoqueiniquo premebantur, tamen omnia fortissimo
sustinebant animo. Res enim gerebatur et excelso loco et in conspectu exercitusnostri, magnusque utrimque clamor oriebatur.
Ita quam quisque poterat maxime insignis, quo notior testatiorque virtus esseteius, telis hostium flammaeque se offerebat.

[43] Caesar cum complures suos vulnerari videret, ex omnibusoppidi partibus cohortes montem ascendere et simulatione
moenium occupandorum clamorem undique iubet tollere. Quo facto perterritioppidani, cum quid ageretur in locis reliquis essent
suspensi, revocant ab impugnandis operibus armatos murisque disponunt. Itanostri fine proeli facto celeriter opera flamma
comprehensa partim restinguunt, partim interscindunt. Cum pertinaciterresisterent oppidani, magna etiam parte amissa siti
suorum in sententia permanerent, ad postremum cuniculis venae fontis intercisaesunt atque aversac. Quo facto repente perennis
exaruit fons tantamque attulit oppidanis salutis desperationem, ut id nonhominum consilio, sed deorum voluntate factum
putarent. Itaque se necessitate coacti tradiderunt.

[44] Caesar, cum suam lenitatem cognnitam omnibus sciret nequevereretur ne quid crudelitate naturae videretur asperius
fecisse, neque exitum consiliorum suorum animadverteret, si tali rationediversis in locis plures consilia inissent, exemplo supplici
deterrendos reliquos existimavit. Itaque omnibus qui arma tulerant manuspraecidit vitamque concessit, quo testatior esset poena
improborum. Drappes, quem captum esse a Caninio docui, sive indignitate etdolore vinculorum sive timore gravioris supplici
paucis diebus cibo se abstinuit atque ita interiit. Eodem tempore Lacterius,quem profugisse ex proelio scripsi, cum in potestatem
venisset Epasnacti Arverni (crebro enim mutandis locis multorum fidei secommittebat, quod nusquam diutius sine periculo
commoraturus videbatur, cum sibi conscius esset, quam inimicum deberet Caesaremhabere), hunc Epasnactus Arvernus,
amicissimus populi Romani, sine dubitatione ulla vinctum ad Caesarem deduxit.

[45] Labienus interim in Treveris equestre proelium facitsecundum compluribusque Treveris interfectis et Germanis, qui nullis
adversus Romanos auxilia denegabant, principes eorum vivos redigit in suampotestatem atque in his Surum Aedmlm, qui et
virtutis et generis summam nobilitatem habebat solusque ex Aeduis ad id tempuspermanserat in armis.

[46] Ea re cognita Caesar, cum in omnibus partibus Galliaebene res geri videret iudicaretque superioribus aestivis Galliam
devictam subactamque esse, Aquitaniam numquam adisset, per Publium Crassumquadam ex parte devicisset, cum duabus
legionibus in eam partem Galliae est profectus, ut ibi extremum tempusconsumeret aestivorum. Quam rem sicuti cetera celeriter
feliciterque confecit. Namque omnes Aquitaniae civitates legatos ad Caesaremmiserunt obsidesque ei dederunt. Quibus rebus
gestis ipse equitum praesidio Narbonem profecto est, exercitum per legatos inhiberna deduxit: quattuor legiones in Belgio
collocavit cum M. Antonio et C. Trebonio et P. Vatinio legatis, duas legiones inAeduos deduxit, quorum in omni Gallia
summam esse auctoritatem sciebat, duas in Turonis ad fines Carnutum posuit, quaeomnem illam regionem coniunctam Oceano
continerent, duas reliquas in Lemovicum finibus non longe ab Arvernis, ne quapars Galliae vacua ab exercitu esset. Paucos dies
ipse in provincia moratus, cum celeriter omnes conventus percucurrisset,publicas controversias cognosset, bene meritis praemia
tribuisset (cognoscendi enim maximam facultatem habebat, quali quisque fuissetanimo in totius Galliae defectione, quam
sustinuerat fidelitate atque auxiliis provinciae illius), his confectis rebus adlegiones in Belgium se recipit hibernatque
Nemetocennae.

[47] Ibi cognoscit Commium Atrebatem proelio cum equitatu suocontendisse. Nam cum Antonius in hiberna venisset,
civitasque Atrebatum in officio esset, Commius, qui post illam vulnerationem,quam supra commemoravi, semper ad omnes
motus paratus suis civibus esse consuesset, ne consilia belli quaerentibusauctor armorum duxque deesset, parente Romanis
civitate cum suis equitibus latrociniis se suos que alebat infestisqueitineribus commeatus complures, qui comportabantur in
hiberna Romanorum, intercipiebat.

[48] Erat attributus Antonio praefectus equitum C. VolusenusQuadratus qui cum eo hibernaret. Hunc Antonius ad
persequendum equitatum hostium mittit. Volusenus ad eam virtutem, quaesingularis erat in eo, magnum odium Commi
adiungebat, quo libentius id faceret quod imperabatur. Itaque dispositisinsidiis saepius equites eius adgressus secunda proelia
faciebat. Novissime, cum vehementius contenderetur, ac Volusenus ipsiusintercipiendi Commi cupiditate pertinacius eum cum
paucis insecutus esset, ille autem fuga vehementi Volusenum produxisset longius,inimicus homini suorum invocat fidem atque
auxilium, ne sua vulnera per fidem imposita paterentur impunita, conversoqueequo se a ceteris incautius permittit in
praefectum. Faciunt hoc idem omnes eius equites paucosque nostros convertuntatque insequuntur. Commius incensum
calcaribus equum coniungit equo Quadrati lanceaque infesta magnis viribus mediumfemur traicit Voluseni. Praefecto vulnerato
non dubitant nostri resistere et conversis equis hostem pellere. Quod ubiaccidit, complures hostium magno nostrorum impetu
perculsi vulnerantur ac partim in fuga proteruntur, partim intercipiuntur; quodmalum dux equi velocitate evitavit: graviter adeo
vulneratus praefectus, ut vitae periculum aditurus videretur, refertur incastra. Commius autem sive expiato suo dolore sive
magna parte amissa suorum legatos ad Antonium mittit seque et ibi futurum, ubipraescripserit, et ea facturum, quae imperarit,
obsidibus firmat; unum illud orat, ut timori suo concedatur, ne in conspectumveniat cuiusquam Romani. Cuius postulationem
Antonius cum iudicaret ab iusto nasci timore, veniam petenti dedit, obsidesaccepit.

Scio Caesarem singulorum annorum singulos commentariosconfecisse; quod ego non existimavi mihi esse faciendum, propterea
quod insequens annus, L. Paulo C. Marcello consulibus, nullas habet magnopereGalliae res gestas. Ne quis tamen ignoraret,
quibus in locis Caesar exercitusque eo tempore fuissent, pauca esse scribendaconiungendaque huic commentario statui.

[49] Caesar in Belgio cum hiemaret, unum illud propositumhabebat, continere in amicitia civitates, nulli spem aut causam dare
armorum. Nihil enim minus volebat quam sub decessu suo necessitatem sibi aliquamimponi belli gerendi, ne, cum exercitum
deducturus esset, bellum aliquod relinqueretur quod omnis Gallia libenter sinepraesenti periculo susciperet. Itaque honorifice
civitates appellando, principes maximis praemiis adficiendo, nulla onerainiungendo defessam tot adversis proeliis Galliam
condicione parendi meliore facile in pace continuit.

[50] Ipse hibernis peractis contra consuetudinem in Italiamquam maximis itineribus est profectus, ut municipia et colonias
appellaret, quibus M. Antoni quaestoris sui, commendaverat sacerdoti petitionem.Contendebat enim gratia cum libenter pro
homine sibi coniunctissimo, quem paulo ante praemiserat ad petitionem, tumacriter contra factionem et potentiam paucorum,
qui M. Antoni repulsa Caesaris decedentis gratiam convellere cupiebant. Huncetsi augurem prius faetum quam Italiam attingeret
in itinere audierat, tamen non minus iustam sibi causam municipia et coloniasadeundi existimavit, ut eis gratias ageret, quod
frequentiam atque officium suum Antonio praestitissent, simulque se et honoremsuum sequentis anni commendaret, propterea
quod insolenter adversarii sui gloriarentur L. Lentulum et C. Marcellum consulescreatos qui omnem honorem et dignitatem
Caesaris spoliarent, ereptum Ser. Galbae consulatum, cum is multo plus gratiasuffragiisque valuisset, quod sibi coniunctus et
familiaritate et consuetudine legationis esset.

[51] Exceptus est Caesaris adventus ab omnibus municipiis etcoloniis incredibili honore atque amore. Tum primum enim
veniebat ab illo universae Galliae bello. Nihil relinquebatur quod ad ornatumportarum, itinerum, locorum omnium qua Caesar
iturus erat excogitari poterat. Cum liberis omnis multitudo obviam procedebat,hostiae omnibus locis immolabantur, tricliniis
stratis fora templaque occupabantur, ut vel exspectatissimi triumphi laetitiapraecipi posset. Tanta erat magnificentia apud
opulentiores, cupiditas apud humiliores.

[52] Cum omnes regiones Galliae togatae Caesar percucurrisset,summa celeritate ad exercitum Nemetocennam rediit
legionibusque ex omnibus hibernis ad fines Treverorum evocatis eo profectus estibique exercitum lustravit. T. Labienum Galliae
togatae praefecit, quo maiore commendatione conciliaretur ad consulatuspetitionem. Ipse tantum itinerum faciebat, quantum
satis esse ad mutationem locorum propter salubritatem existimabat. Ibi quamquamcrebro audiebat Labienum ab inimicis suis
sollicitari certiorque fiebat id agi paucorum consiliis, ut interposita senatusauctoritate aliqua parte exercitus spoliaretur, tamen
neque de Labieno credidit quidquam neque contra senatus auctoritatem ut aliquidfaceret potuit adduci. Iudicabat enim liberis
sententiis patrum conscriptorum causam suam facile obtineri. Nam C. Curio,tribunus plebis, cum Caesaris causam
dignitatemque defendendam suscepisset, saepe erat senatui pollicitus, si quemtimor armorum Caesaris laederet, et quoniam
Pompei dominatio atque arma non minimum terrorem foro inferrent, discederetuterque ab armis exercitusque dimitteret: fore eo
facto liberam et sui iuris civitatem. Neque hoc tantum pollicitus est, sed etiamsc. per discessionem facere coepit; quod ne fieret
consules amicique Pompei iusserunt atque ita rem morando discusserunt.

[53] Magnum hoc testimonium senatus erat universiconveniensque superiori facto. Nam Marcellus proximo anno, cum
impugnaret Caesaris dignitatem, contra legem Pompei et Crassi rettulerat antetempus ad senatum de Caesaris provinciis,
sententiisque dictis discessionem faciente Marcello, qui sibi omnem dignitatemex Caesaris invidia quaerebat, senatus frequens in
alia omnia transiit. Quibus non frangebantur animi inimicorum Caesaris, sedadmonebantur quo maiores pararent necessitates,
quibus cogi posset senatus id probare, quod ipsi constituissent.

[54] Fit deinde senatus consultum, ut ad bellum Parthi cumlegio una a Cn. Pompeio, altera a C. Caesare mitteretur; neque
obscure duae legiones uni detrahuntur. Nam Cn. Pompeius legionem primam, quam adCaesarem miserat, confectam ex delectu
provinciae Caesaris, eam tamquam ex suo numero dedit. Caesar tamen, cum devoluntate minime dubium esset adversariorum
suorum, Pompeio legionem remisit et suo nomine quintam decimam, quam in Galliaciteriore habuerat, ex senatus consulto iubet
tradi. In eius locum tertiam decimam legionem in Italiam mittit quae praesidiatueretur, ex quibus praesidiis quinta decima
deducebatur. Ipse exercitui distribuit hiberna: C. Trebonium cum legionibusquattuor in Belgio collocat, C. Fabium cum totidem
in Aeduos deducit. Sic enim existimabat tutissimam fore Galliam, si Belgae,quorum maxima virtus, Aedui, quorum auctoritas
summa esset, exercitibus continerentur. Ipse in Italiam profectus est.

[55] Quo cum venisset, cognoscit per C. Marcellum consulemlegiones duas ab se remissas, quae ex senatus consulto deberent
ad Parthicum bellum duci, Cn. Pompeio traditas atque in Italia retentas esse.Hoc facto quamquam nulli erat dubium, quidnam
contra Caesarem pararetur, tamen Caesar omnia patienda esse statuit, quoad sibispes aliqua relinqueretur iure potius disceptandi
quam belli gerendi. Contendit . . .